Lokalplan 80

Lokalplanen indeholder bl.a. regler for, hvordan der må bygges i de forskellige delområder af bebyggelsen, for vejenes og stiernes udformning, og for anvendelsen af de grønne områder. Lokalplanen fastsætter også, at der skal etableres en grundejerforening.
På nogle områder henviser lokalplanen til regler, der er udstedt af "højere myndigheder". Det gælder en lang række miljøkrav, bl.a. mht. til støj, men også i forbindelse med fællesområderne, idet dele af vore grønne områder er beskyttet ifølge naturbeskyttelseslovens §3.

Se lokalplan 80 (åbner i nyt vindue).

Lokalplanen opdeler Dybdalgård-området i 5 delområder med forskellige krav tilbyggeri mv.

Delområde 1A, 1B og 2:
Parcelhuse, der opføres som individuelt byggeri

Delområde 3
Tæt-lav-bebyggelse, andelsboliger og/eller ejerboliger

Delområde 4 (gult og grønt)
Fællesareal

Delområde 4 (blåt)
Fællesareal (mose)

Delområde 5
Dybdalgårds have, fællesområde

Langs banen (gråt og rødt)
Støjvolde

I delområde 4 og 5 må der ikke etableres ny bebyggelse (se dog dispensationen vedr. Dybdalgård herunder).

I delområde 4 er en del af moseområdet beskyttet ifølge naturbeskyttelseslovens §3. Det er søområdet i Dybdalgårds have (i delområde 5) også. Læs mere om naturbeskyttelseslovens §3 her.


udkast og lokalplan

Se også skrivelse fra Fyns Amt 30.11.2006, hvor det naturbeskyttede område ved søen i Dybdalgårds have bliver udvidet, og hvor der henvises til forekomst af planter som gul iris, bredbladet dunhammer, kær star, lav ranunkel og tyndskulpet brønkarse.

Fælleshusforeningen fik i juni 2008 lov til at nedrive Dybdalgård, med henblik på at udstykke grunden, så der kan bygges to parcelhuse. Af dispensationen fremgår det dels, at de to parcelhuse skal bygges efter de samme forskrifter som nabohusene i delområde 1B, dels at der skal være et grønt område mellem de to nye grunde og de to grunde i delområde 1B, så man stadig har adgang til haven fra stamvejen.

Se dispensationen her (åbner i nyt vindue).

Sidst opdateret 12.8.2009