Naturbeskyttelseslovens §3

Lokalplan 80 henviser til regler, der er udstedt af "højere myndigheder". Det gælder en lang række miljøkrav, bl.a. mht. til støj, men også i forbindelse med fællesområderne, idet dele af vore grønne områder er beskyttet ifølge naturbeskyttelseslovens §3.

Hvad siger loven?

§ 3. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m2, eller af vandløb eller dele af vandløb, der af miljøministeren efter indstilling fra kommunalbestyrelsen er udpeget som beskyttede. Dette gælder dog ikke for sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløb.

Stk. 2. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af
1) heder,
2) moser og lignende,
3) strandenge og strandsumpe samt
4) ferske enge og biologiske overdrev,
når sådanne naturtyper enkeltvis, tilsammen eller i forbindelse med de søer, der er nævnt i stk. 1, er større end 2.500 m2 i sammenhængende areal.

Stk. 3. Der må heller ikke foretages ændring i tilstanden af moser og lignende, der er mindre end 2.500 m2, når de ligger i forbindelse med en sø eller et vandløb, der er omfattet af beskyttelsen i stk. 1.

Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte regler om gødskning på arealer, som er beskyttet efter stk. 2 og 3, herunder regler om mængden af gødning, der må tilføres disse arealer, og forbud mod gødskning.

Hvordan administreres loven?

1 By- og Landskabsstyrelsen har det overordnede og tværgående ansvar
2 Skov- og Naturstyrelsen har det overordnede ansvar omkring naturforvaltning, offentlighedens adgang til naturen og beskyttelse af plante- og dyrearter
3 Kommunerne og Miljøministeriets miljøcentre varetager opgaverne på lokalt niveau. Kommunerne administrerer de fleste bestemmelser: De fører tilsyn, giver dispensationer og afslag, udfører plejeopgaver, overvåger, planlægger og informerer.

Naturbeskyttelseslovens §3 og lokalplan 80

Af lokalplan 80 fremgår det, at
udkast og lokalplan
1 området omkring søen i Dybdalgårds have
2 to områder i mosen i den sydligste del af vores fællesområde
er beskyttet ifølge naturbeskyttelseslovens §3.

De tre områder er vist med grønt på kortet.

Læs mere
Retsinformation:
   Naturbeskyttelsesloven
   Bekendtgørelser, cirkulærer mv.
Naturstyrelsen:
   Beskyttede naturtyper
   Bekendtgørelser og cirkulærer
   Invasive plantearter

   Spørgsmål om bevarelse af sø


Sidst opdateret 14.4.2015