Vedtægter, regler mv.

I det følgende beskrives det "regelsæt", der gælder for grundejerforeningens område. Nogle af reglerne følger af kommunale bestemmelser, andre regler er fastsat af grundejerforeningen, og endelig er der en række overordnede regler, der fastsættes af miljømyndighederne.

Lokalplan 80

Lokalplanen indeholder bl.a. regler for, hvordan der må bygges i de forskellige delområder af bebyggelsen, for vejenes og stiernes udformning, og for anvendelsen af de grønne områder. Lokalplanen fastsætter også, at der skal etableres en grundejerforening.
På nogle områder henviser lokalplanen til regler, der er udstedt af "højere myndigheder". Det gælder en lang række miljøkrav, bl.a. mht. til støj, men også i forbindelse med fællesområderne, idet dele af vore grønne områder er beskyttet ifølge naturbeskyttelseslovens §3.

Se lokalplan 80 (åbner i nyt vindue).

Se skrivelse fra Fyns Amt 30.11.2006, hvor det naturbeskyttede område ved søen i Dybdalgårds have bliver udvidet, og hvor der henvises til forekomst af planter som gul iris, bredbladet dunhammer, kær star, lav ranunkel og tyndskulpet brønkarse.

Vedtægter for grundejerforeningen Dybdalgård

Grundejerforeningens vedtægter blev vedtaget på den stiftende generalforsamling 30.11.2006. Vedtægterne er blevet revideret senest på generalforsamlingen 16.3.2016.

Se Vedtægter 2016 (åbner i nyt vindue).

Ordensregler for fællesområderne

Af vedtægternes §3 stk. 7 fremgår det, at grundejerforeningen skal "Udstede et ordensreglement - gældende for fællesområder". Bestyrelsen fremlagde et forslag til ordensregler på generalforsamlingen 24.3.2009, og efter drøftelsen på generalforsamlingen har bestyrelsen udsendt ordensregler for fælleområderne.

Se Ordensregler for fællesområderne (14.6.2009) (åbner i nyt vindue).

Regler for udestuer

Af lokalplan 80 §8.10 fremgår det, at "Vinterhaver, udestuer, udhuse, garager, carporte og lignende bygninger skal udformes efter fælles foreskrift om materialer og farver gældende for det enkelte område". Denne bestemmelse i lokalplanen vedrører lokalplanens delområde 3, dvs. Kubens byggeri på torvene 1-5. Faaborg-Midtfyn Kommune har nu, i samarbejde med Kuben, udarbejdet en sådan forskrift.

Se Retningslinier for carporte, markiser og tilbygninger, herunder udestuer (23.4.2009) (åbner i nyt vindue).

Naturbeskyttelseslovens §3

Af lokalplan 80 fremgår det (side 7), at "en del af området er omfattet af naturbeskyttelsesloven §3, og der må ikke indenfor dette område foretages ændringer i tilstanden af de beskyttede naturtyper".
De berørte områder er vist på kortbilag 3 i lokalplan 80. Det er dels området omkring søen i Dybdalgårds have, dels to områder i mosen i den sydligste del af vores fællesområde.

Sidst opdateret 06-07-16